İşe yarar Powershell komutları

Bilgisayar kaç gündür açık ?

(get-date) - (gcim Win32_OperatingSystem).LastBootUpTime

Enable/Aktif durumdaki kullanıcıların bazı attributelerini almamızı sağlayan komut;

Get-ADUser -f * -pr * -searchbase "dc=domain adı,dc=local" | where {$_.enabled -eq "Enabled"} | select name, sAMAccountName, employeeID, department, distinguishedname | export-csv c:olkandoliste.csv -delimiter ";" -NoTypeInformation -Encoding UTF8

Delete edilen userları çekmek için;

Get-ADObject -IncludeDeletedObjects -Filter {objectClass -eq "user" -and IsDeleted -eq $True} -Properties displayname, whencreated,whenchanged | select -Property displayname, whencreated,whenchanged | Export-csv -path C:olkandodelete.csv -NoTypeInformation -Encoding Unicode

Bir gruptan üye çekmek için;

 Get-ADGroupMember -identity “grup adı" | select samaccountname,name | Export-csv -path C:olkandogrupuser.csv -NoTypeInformation

Belirli bir OU daki userların last login tarihlerini çekmek için;

Get-ADUser -f * -pr * -searchbase "ou=xyz,dc=domain adı,dc=local" | where {$_.enabled -eq "Enabled"} | select name, lastlogindate | export-csv C:lastlogon.csv -Encoding Unicode

Belirli bir OU dak computer objelerini çekmek için;

Get-ADComputer -Filter * -SearchBase "OU=xyz, DC=domain adı, DC=local" -Properties OperatingSystem | Select Name, OperatingSystem | Format-Table -AutoSize | Out-File C:olkandocomp.txt

Sadece computer sayısını almak için;

Get-ADComputer -SearchBase "OU=TestOU,DC=TestDomain,DC=Local"` -Filter 'OperatingSystem -like "*"' -Properties * | Select -Property Name,operatingSystem,@{Name="LastLogon"; Expression={[DateTime]::FromFileTime($_.lastLogon).ToString()}} | # Export AD Computers to CSV file Export-CSV "C:olkandoADComputers.csv" -NoTypeInformation -Encoding UTF8

Aynı networkte bir cihazın ekranına mesaj göndermek

$name = read-host "Enter computer name "
$msg = read-host "Enter your message "
Invoke-WmiMethod -Path Win32_Process -Name Create -ArgumentList "msg * $msg" -ComputerName $name

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir