İşe yarar Powershell komutları

Bilgisayar kaç gündür açık ?

(get-date) - (gcim Win32_OperatingSystem).LastBootUpTime

Enable/Aktif durumdaki kullanıcıların bazı attributelerini almamızı sağlayan komut;

Get-ADUser -f * -pr * -searchbase "dc=domain adı,dc=local" | where {$_.enabled -eq "Enabled"} | select name, sAMAccountName, employeeID, department, distinguishedname | export-csv c:olkandoliste.csv -delimiter ";" -NoTypeInformation -Encoding UTF8

Delete edilen userları çekmek için;

Get-ADObject -IncludeDeletedObjects -Filter {objectClass -eq "user" -and IsDeleted -eq $True} -Properties displayname, whencreated,whenchanged | select -Property displayname, whencreated,whenchanged | Export-csv -path C:olkandodelete.csv -NoTypeInformation -Encoding Unicode

Bir gruptan üye çekmek için;

 Get-ADGroupMember -identity “grup adı" | select samaccountname,name | Export-csv -path C:olkandogrupuser.csv -NoTypeInformation

Belirli bir OU daki userların last login tarihlerini çekmek için;

Get-ADUser -f * -pr * -searchbase "ou=xyz,dc=domain adı,dc=local" | where {$_.enabled -eq "Enabled"} | select name, lastlogindate | export-csv C:lastlogon.csv -Encoding Unicode

Belirli bir OU dak computer objelerini çekmek için;

Get-ADComputer -Filter * -SearchBase "OU=xyz, DC=domain adı, DC=local" -Properties OperatingSystem | Select Name, OperatingSystem | Format-Table -AutoSize | Out-File C:olkandocomp.txt

Sadece computer sayısını almak için;

Get-ADComputer -SearchBase "OU=TestOU,DC=TestDomain,DC=Local"` -Filter 'OperatingSystem -like "*"' -Properties * | Select -Property Name,operatingSystem,@{Name="LastLogon"; Expression={[DateTime]::FromFileTime($_.lastLogon).ToString()}} | # Export AD Computers to CSV file Export-CSV "C:olkandoADComputers.csv" -NoTypeInformation -Encoding UTF8

Aynı networkte bir cihazın ekranına mesaj göndermek

$name = read-host "Enter computer name "
$msg = read-host "Enter your message "
Invoke-WmiMethod -Path Win32_Process -Name Create -ArgumentList "msg * $msg" -ComputerName $name

Ben OLKANDO

2005 Yılından bu zamana kadar çalışmış olduğum ülkeler, sektörler farklılık gösterse de daima Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği alanında hizmet verdim. Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Anadolu Üniversitesi İşletme mezunuyum. İş hayatında tecrübe edindiğim bilgileri burada sizinle paylaşıyorum.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments