Anahtar kelime: powershell silinen kullanıcıları çek

İşe yarar Powershell komutları

Bilgisayar kaç gündür açık ? (get-date) - (gcim Win32_OperatingSystem).LastBootUpTime Enable/Aktif durumdaki kullanıcıların bazı attributelerini almamızı sağlayan komut; Get-ADUser -f * -pr * -searchbase "dc=domain adı,dc=local" | where {$_.enabled -eq "Enabled"} | select name, sAMAccountName, employeeID, department, distinguishedname | export-csv c:olkandoliste.csv -delimiter ";" -NoTypeInformation -Encoding UTF8 Delete edilen userları çekmek için; …

Yazının Devamı >>